O konferencii

Konferencia Forming sa koná od roku 1994. Do roku 2000 sa na organizovaní podieľali Katedra tváření materiálu Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňske Ostrava a Katedra technologii materialow Politechnika Śląska Katowice. Od roku 2001 sa zásluhou profesora Poláka podieľa na organizovaní aj Katedra tvárnenia MTF STU. Konferencie sa každoročne striedajú a sú organizované v ČR, SR a Poľsku.

Konferencia je určená pre odborníkov z oblasti tvárnenia materiálov z vysokých škôl a výrobných podnikov z Čiech, Poľska, Slovenska, prípadne aj iných krajín. Pravidelne sa na týchto konferenciách zúčastňuje 50 - 80 odborníkov z vysokých škôl a praxe.

Tematické okruhy konferencie:

- Plasticita, deformačné chovanie kovových materiálov a ich štruktúra pri tvárnení.
- Zariadenia a metodika skúmania plasticity.
- Progresívne materiály a technológie tvárnenia za tepla a za studena.

- Fyzikálne a počítačové simulácie tvárniacich procesov spojených s plošným a objemovým tvárnením kovových materiálov.


Od roku 2009 sú všetky príspevky recenzované a v neskrátenej forme publikované vo vybraných recenzovaných časopisoch.

Za organizovanie konferencie zodpovedá vždy organizátor z krajiny, ktorá túto konferenciu v danom roku organizuje, a dôležité rozhodnutia sú prijímané po vzájomných konzultáciách všetkých troch spoluorganizátorov.