Bankové spojenie

PLATBY PRE ÚČASTNÍKOV V RÁMCI EU:

Číslo účtu vo forme IBAN: SK2281800000007000081412

Variabilný symbol: 31423            

Konštantný symbol: 0308

SWIFT: SPSRSKBA

Poznámka: Pri platbe vložného je dôležité uvádzať „FORMING 2023 a priezvisko (nazwisko; příjmení; surname) účastníka“, za ktorého bolo vložné zaplatené.

Pre potrebu daňového dokladu (faktúry) uvádzajte fakturačné údaje.


Názov banky: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Neskrátený názov a adresa príjemcu platby:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta Trnava

Jána Bottu 2781/25

917 24 Trnava

IČO: 00397687

DIČ: 2020845255

IČ DPH: SK2020845255